Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

60-015 Silikonefjerner Spray

Produkt information

60-015 er en effektiv silikonefjerner på spray. Til forbehandling af snavset, fedtede og olieagtige overflader inden alt bundarbejde og top maling.

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering, Karosseriteknik, Metallakering, Trælakering
 • Type: Silikonefjerner
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.

P-sætninger

 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P251: Brug ikke prik eller brænd, selv efter brug.
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P412: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P410: Beskyttes mod sollys.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P211: Spray ikke mod en åben flamme eller anden tændkilde.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P103: Læs etiketten før brug.
læs mere læs mindre

60-015-0400 Silicone Remover Aerosol

 • Lager: 202 på lager
 • Varenr.: 60-015-0400
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;