Product added to basket
Loading
Loading

Beck & Jørgensen

502 B3 Træolie

Produktinformation

Tørrende farveløs træolie til vedligehold af træterrasser, havemøbler, træfacader og lign. Træolien har en god indtrængning i træet og skaber en vandafvisende. Kan benyttes til imprægneret og ædelt træ. 

Produktet tilsat UV absorber som sammen med pigmenteringen beskytter mod solens skadelige ultraviolette stråler. Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Behandling

Træet skal være rent, tørt og bæredygtigt. Træfugtigheden bør ikke overstige 15%. Underlaget skal endvidere være sugende og uden tidligere behandlinger af lak, maling og lign. Vejrbidt træ såsom gran, fyr og lærketræ rengøres med Træfrisker 127 jævnfør brugsanvisningen. Vejrbidt ædeltræ såsom teak, mahogny og lign. slibes til frisk træ. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jævnfør brugsanvisningen.

Begroninger behandles med Micronil 126 jævnfør brugsanvisningen. Træolien påføres med svamp, pensel eller rulle. Behandlingen gentages til træet fremstår ensartet og mættet. Overskydende olie aftørres med en klud således, at der ikke dannes laklag.

Genbehandling normalt 1-2 gange årligt eller efter behov. Meget olieholdige træsorter som f.eks. teak og iroko bør affedtes ved aftørring af overfladen med mineralsk terpentin inden behandlingen med træolie.

Bemærk Produktet indeholder tørrende olier. Risiko for selvantændelse. Spild, brugt værktøj og klude opbevares i lukket beholder og destrueres.

 • Fortynding: Terpentin. Skal normalt ikke fortyndes.
 • Værktøj: Pensel, klud eller svamp
 • Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%
 • Rækkeevne: 5-10 m²/ltr. Afhængig af indsugning
 • Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF
 • Kulør: Farveløs
 • Brancher: Trælakering
 • Mærke: Beck & Jørgensen
 • Produktfarve: Transparent
 • Leverandør varenr.: 5020013
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H331: Giftig ved indånding.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H302: Skadelig ved indtagelse.

P-sætninger

 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P273: Undgå udledning til miljøet.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
læs mere læs mindre

B&J B3 Træolie 502 - Gennemsigtig

 • Lager: 18 på lager
 • Varenr.: 805-5520013-2,7
 • Mængde: 2,70 L
Mængde begrænset - varen udgår

B&J B3 Træolie 502 - Gennemsigtig

 • Lager: 78 på lager
 • Varenr.: 805-5520012-0,9
 • Mængde: 0,90 L
Mængde begrænset - varen udgår
;