Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-210 Stenslagsbeskyttelse

Produktinformation

50-210 er en overmalingsbar stenslagsbelægning med korrosions- og lyddæmpende egenskaber baseret på gummi og harpiks. Efter tørring kan belægningen males med de mest anvendte malingssystemer. 

Efter at produktet er helt tørret, forbliver en holdbar elastisk film. 50-210 giver god beskyttelse mod forskellige klimaer og grus. Anvendes både som stenslag og anti-korrosionsbelægning på kofangere, for- og bagforklæder, tærskler og chassis på biler, lastbiler og busser. Kan også anvendes som lyddæmpende produkt i hjulkasser og chassis.

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.

P-sætninger

 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P304: Hvis indåndet:
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
læs mere læs mindre

50-210 Stenslagsbeskyttelse Grå

 • Lager: 226 på lager
 • Varenr.: 50-210-1002
 • Mængde: 1 KG
Mængde begrænset - varen udgår

50-210 Stenslagsbeskyttelse Hvid

 • Lager: 762 på lager
 • Varenr.: 50-210-1003
 • Mængde: 1 KG
Mængde begrænset - varen udgår

50-210 Stenslagsbeskyttelse Sort

 • Lager: 511 på lager
 • Varenr.: 50-210-1001
 • Mængde: 1 KG
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE