Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

50-101 2K Hs Klarlak

Produktinformation

Swin 50-101 Klarlack er en højkvalitet 2K HS klarlak til to-lags maling i våd-i-våd processen. Fremragende til hel og delvis lakering af biler og erhvervskøretøjer.

En 2K klarlak er et to-komponent coatingsystem, der kræver en katalysator eller hærder for at aktivere hærdningsprocessen. Denne 2K high solid klarlak er kendt for god holdbarhed, glansbevarelse og modstandsdygtighed over for gulning ved kemikalier, vejr og UV-stråling. 

Anbefalet påføring. Spray viskositet ved 20 °C 18-20 s 4 mm D. Brug af air/flow cup er det anbefalet at have disse indstillinger. Sprøjtetryk 4-5 bar. Sprøjtedyse 1,2-1,4 mm. Sprøjtegange 2.

Brugstid 5-6 timer. Tør filmtykkelse 40-60 µm. Afluftningstid 5-10 min mellem sprøjtninge. Den blandes 2:1 volume med en swin hærder efter ønske. Enten 30-100-x normal, 30-200-x kurz (fast) eller 30-300-1 Express og evt. swin universal fortynder så som kurz (fast 60-102-x), normal (60-101-x) eller lang (slow 60-100-x)

Tørring ved 20°C. Støvtør 20-30 min. Klæbefri 6 timer. Klar til montering 24 timer. 

Tørring ved 60 °C. Støvtør 5-10 min. Klæbefri 30 min. Klar til montering efter afkøling.

Bemærk ved tørretider længere end 24 timer kræves mellemslibning før overmaling. Forarbejdning med Express Hardener 30-300-1 er kun egnet til plet/spotreparationer!

 • Brancher: Storvognslakering, Metallakering
 • Mærke: Swin Lacksysteme
 • Type: Klarlak
 • EAN: 5711559016743
 • Leverandør varenr.: 50-101-5
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.

P-sætninger

 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P240: Jord- og forbind beholderen og modtagelsesudstyret.
 • P241: Brug eksplosionssikre [elektriske/blæse-/lyse-/...] udstyr.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P243: Grib ind for at forebygge statisk afladning.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
læs mere læs mindre

50-101-5 2K Hs Klarlak

 • Lager: 35 på lager
 • Varenr.: 2350101050
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår

50-101-10 2K Hs Klarlak

 • Lager: 3 på lager
 • Varenr.: 2350101100
 • Mængde: 10 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE