Product added to basket
Loading
Loading

Cromax

430R Varispeed Fortynder

Produktinformation

Udarbejdet til at fremskynde tørretiden for Cromax 2K top- og klarlak.

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: Cromax
 • Type: Accelerator
 • EAN: 012500728988
 • Leverandør varenr.: 1250072898

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsrute, hvis det vedtages som pålideligt, at ingen andre eksponeringsruter udgør en risiko>.
 • H370: Forårsager skade på organer <eller angiv alle berørte organer, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er beviseligt, at ingen andre eksponeringsveje forårsager fare>.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H331: Giftig ved indånding.
 • H311: Giftig ved hudkontakt.
 • H360: Kan skade frugtbarheden eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det endegyldigt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P305 + P351 + P338: Hvis det kommer i øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er nemt at gøre. Fortsæt skylning.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P304: Hvis indåndet:
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P273: Undgå udledning til miljøet.
læs mere læs mindre

430R Varispeed Fortynder

 • Lager: 14 på lager • Udgår
 • Varenr.: 88354-36
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE