Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

40-9006-10 2K Hs Decklack Ral 9006 Hvid Aluminium

Produktinformation

Denne 2K Premium Airless HS Toplak 44-9006 er udviklet til del- og hellakering af person- og lastvogns køretøjer. God forarbejdning, overfladehårdhed, UV/Vejrbestandighed samt kemisk og mekanisk holdbarhed.

Blandeforhold 2:1 Volumen

Hærder vælg mellem 30-100-5 (normal) eller 30-200-5 kort

Fortynder SWIN-Universalfortynder kort, normal eller lang

Sprøjteviskositet v/ 20 °C 18-22 s 4 mm D

Påføring med Airless/Airmix: tryk, 100-150 bar, dyse 9-11, 20-60gr.

Antal sprøjtegange 2

Forarbejdningstid mixet 3-4 timer

Lagtykkelse / Tørfilm 40-60 µm

Afluftningstid 10 min mellem sprøjtegangene og før ovntørring

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P243: Grib ind for at forebygge statisk afladning.
 • P240: Jord- og forbind beholderen og modtagelsesudstyret.
 • P233: Hold beholderen tæt lukket.
 • P241: Brug eksplosionssikre [elektriske/blæse-/lyse-/...] udstyr.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE