Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

40-590 Plastik Primer Spray

Produktinformation

40-590 er en speciel 1K primer til plastdele, såsom udvendige spejle, kofangere osv. og forbedrer vedhæftningen af næste lag. De tilsatte sølvflager letter belægningen. Plastprimeren tørrer hurtigt, meget økonomisk og nem at arbejde med. 

Sådan gør du

Afrens emnet for støv og snavs, ryst plastikprimer grundigt i 2min, og påfør i 1 sprøjtegang. Lagtykkelse 3-5 µ.

Primeren er støvtør efter 15 minutter, og berøringstør efter 30-40 minutter ved 20 grader.

Sprøjt med en afstand på 15-25 cm fra emnet. 

 • Brancher: Autolakering, Karosseriteknik
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: Plast primer
 • Produktfarve: Transparent
 • EAN: 4251380503858
 • Leverandør varenr.: 40-590-0400
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.

P-sætninger

 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P302: HVIS PÅ HUDEN:
 • P211: Spray ikke mod en åben flamme eller anden tændkilde.
 • P332: Hvis der opstår hudirritation:
 • P251: Brug ikke prik eller brænd, selv efter brug.
 • P412: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P352: Vask med rigeligt vand/...
 • P410: Beskyttes mod sollys.
læs mere læs mindre

40-590 Plastik Primer

 • Lager: 1149 på lager
 • Varenr.: 40-590-0400
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;