Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

40-555 1K High Build Primer Fylder

Produktinformation

40-555 er en high build primer til isolering af gennemslebet områder med høj fyldningsevne. Hurtigtørrende, god stabilitet, god aktivt korrosionbeskyttelse. Kan overmales med vandbaseret maling.

Egnede underlag: slebet og renset fabriks- og gammel lak (undtage termoplastik lak), stål, galvaniseret stål, aluminium, forskellige plastmaterialer f.eks. hård PVC PPO / PA, ABS, PC / ÅBT) og hærdet 2k spartelmasse.

Antal 2-3

Sprøjteafstand: 10-15 cm. 

Tørretid 2-3 min, slibes med P400-P500

- støvtør 3 min

- håndterbar 8 min

- Slibebar 20min

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: High-build primer
 • Produktfarve: Hvid, Lysegrå, Sort
 • Underlag: Aluminium, Galvaniseret, Stål, Plast
 • Underlag: Stål, Galvaniseret stål, Aluminium, Plastik, PVC
 • EAN: 4251380506101
 • Leverandør varenr.: 40-555-0503
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H201: Eksplosivt; masseeksplosionsfare.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

P-sætninger

 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P333: Hvis der opstår hudirritation eller udslæt:
 • P251: Brug ikke prik eller brænd, selv efter brug.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P412: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F.
 • P211: Spray ikke mod en åben flamme eller anden tændkilde.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P352: Vask med rigeligt vand/...
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P302: HVIS PÅ HUDEN:
 • P410: Beskyttes mod sollys.
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
læs mere læs mindre

40-555 1K High Build Primer Filler Hvid

 • Lager: 555 på lager
 • Varenr.: 40-555-0503
 • Mængde: 1 SPRAY(500 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

40-555 1K High Build Primer Filler Lys Grå

 • Lager: 1502 på lager
 • Varenr.: 40-555-0501
 • Mængde: 1 SPRAY(500 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

40-555 1K High Build Primer Filler Sort

 • Lager: 1083 på lager
 • Varenr.: 40-555-0502
 • Mængde: 1 SPRAY(500 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;