Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

40-515 1K Epoxy Primer Grå

Produktinformation

40-515 er en en komponent grå epoxy primer der kan bruges direkte til at stål, galvaniseret stål, aluminium og visse plasttyper. Denne epoxyprimer har en høj fyldeevne og tørrer hurtigt.

Primeren har god stabilitet på lodrette overflader og fremragende slibeegenskaber. Kan overmales med vandbaseret basecoats. Rengør overfladen med 60-010/60-011. Sprøjtegang 3 (80 my) afluftning 5-10min. 

Tørring ved 20 grader
Flash off 3-5 min

Støvtør 5 min
Overlakeres efter 15 min
Klar til slibe efter 45 min.

Bemærk! 

Må ikke påføres på underlag belagt med alkydbaserede lakker, da der kan observeres overfladedefekter i form af krus.

På grund af de mange forskellige plasttyper på markedet bør kompatibiliteten med underlaget testes på forhånd for hvert enkelt tilfælde.

Ikke egnet til underlag fremstillet af polystyren. Må ikke anvendes på termoplastisk lak, og påfør ikke 2K-produkter.

 • Brancher: Autolakering, Karosseriteknik
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: Epoxy primer
 • Produktfarve: Grå
 • EAN: 4251380505852
 • Leverandør varenr.: 40-515-0400
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H201: Eksplosivt; masseeksplosionsfare.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.

P-sætninger

 • P352: Vask med rigeligt vand/...
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P251: Brug ikke prik eller brænd, selv efter brug.
 • P211: Spray ikke mod en åben flamme eller anden tændkilde.
 • P333: Hvis der opstår hudirritation eller udslæt:
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P410: Beskyttes mod sollys.
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P412: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P302: HVIS PÅ HUDEN:
læs mere læs mindre

40-515 Epoxy Primer Grå

 • Lager: 1267 på lager
 • Varenr.: 40-515-0400
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;