Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

40-277 Xtrm-Dry 2K Primer

Produktinformation

40-277 er en hurtigtørrende primer som er velegnet til slibning efter mindre end en time ved stuetemperatur. Primeren er velegnet på føring vådt-i-vådt. Primeren indeholder anti-korrosionadditiver og garanterer en modstandsdygtig overflade.

Kan påføres på stål eller galvaniseret metalplade, hærdede coatede overflader, aluminium, GRP samt reaktive og epoxy primere.

Kan slibes efter 60 min ved 20 °C
Kan slibes efter 15 min ved 40 °C
Kan slibes efter 5 min ved 60 °C

Blandes med Q-Refinish 40-277HN hærder og Q 99-200 fortynder. Se teknisk datablad for blandeforhold. Bemærk den er forskellige alt afhængig af slib og non-sanding versionen.

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering, Metallakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: Primer
 • Produktfarve: Grå, Hvid, Sort
 • Underlag: Stål, Aluminium, Fiberglas
 • EAN: 4251380513963
 • Leverandør varenr.: 40-277-3502
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.

P-sætninger

 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
læs mere læs mindre

40-277-3501 Xtrm-Dry Primer Grå

 • Lager: 74 på lager
 • Varenr.: 40-277-3501
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

40-277-3502 Xtrm-Dry Primer Sort

 • Lager: 55 på lager
 • Varenr.: 40-277-3502
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

40-277-3503 Xtrm-Dry Primer Hvid

 • Lager: 115 på lager
 • Varenr.: 40-277-3503
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE