Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

40-010 1K Plastik Primer

Produktinformation

40-010 er en sølvgrå og hurtigtørrende klar til brug 1K plastik primer. Anvendes på plast underlag, der ofte findes på køretøjer, såsom PP, PP-EPDM, ABS, PC, PMMA, PA, PUR, PVC og GFK.

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: Plast primer
 • Produktfarve: Lysegrå
 • Underlag: Plastik, PVC
 • EAN: 4251380508570
 • Leverandør varenr.: 40-010-1000

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

P-sætninger

 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P331: Må IKKE fremkalde opkastning.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P301: Hvis det er blevet slugt:
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P362: Tag forurenet tøj af.
 • P321: Specifik behandling (se ... på denne etiket).
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
læs mere læs mindre

40-010 Plastik Primer

 • Lager: 234 på lager
 • Varenr.: 40-010-1000
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;