Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-370 X-Multi Spartelmasse

Produktinformation

20-370 X-Multi Putty er en 2-komponent cremet beige spartelmasse af medium viskositet, der er baseret på polyesterharpiks og giver en specifik vægt reduceret med ca. 30%. Således kombineres let slibning med en absolutet lukket og meget glat overflade. Desuden er 20-370 2K polyester X-Multi Putty kendetegnet ved sin universelle vedhæftning på stålplader, aluminium, zinkunderlag, GRP og træ. Den kan let slibes med høj slidstyrke efter kort tørretid. 

Bemærk denne spartelmasse er to komponent og skal mixes med hærder i forholdet 100 : 2 efter vægt. Brugstid ved 20°C 4-5 min.

Hærder medfølger ved køb.

Tørretid ved 20°: 20-25 min

Tørretid ved 60°: 5-10 min

Slibes med P150 - P240

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser Selvreaktive stoffer og blandinger

H-sætninger

 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.

P-sætninger

 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P235: Hold dig kølig.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
læs mere læs mindre

20-370 X-Multi Polyester Spartel Incl. hærder

 • Lager: 543 på lager
 • Varenr.: 20-370-1000
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE