Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-305 Multi Plus Polyester Spartelmasse

Produktinformation

20-305 er en cremet multifunktionelt 2K polyester spartelmasse. Brugbar på mindre og større områder, i et tyndt til medium tyk lag. Homogen, elastisk, blød og let at slibe. Hæfter på jern, stål, aluminium, zink behandlede overflader og fiberglas.

Bemærk denne spartelmasse er to komponent og skal mixes med hærder i forholdet 100 : 2-3. Hærder medfølger ved køb.

Brugstid ved 20°C 4-5 min.

Tørretid ved 20°: 15-20 min

Tørretid ved 60°: 5-10 min

Slibes med P150 - P240

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering, Metallakering, Karosseriteknik
 • Mærke: Q-Refinish
 • Komponent type: 2-komponent
 • EAN: 4251380505197
 • Leverandør varenr.: 20-305-1800
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H302: Skadelig ved indtagelse.

P-sætninger

 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P235: Hold dig kølig.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE