Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-200 Elastisk Hvid Finspartel

Produktinformation

20-200 er en polyesterbaseret hvid fin spartelmasse. Det høje indhold af titandioxid giver denne spartelmasse en cremet og fin karakter. Vedhæfter på jern, stål, aluminium, zinkbelagte overflader og glasfiber. Pinhole fri. Homogen, elastisk og meget let at slibe.

Bemærk denne spartelmasse er to komponent og skal mixes med hærder i forholdet 100 : 2-3. Hærder medfølger ved køb.

Brugstid ved 20°C 4-5 min.

Tørretid ved 20°: 20 min

Tørretid ved 60°: 10 min

Slibes med P150-P240.

 • Brancher: Autolakering, Karosseriteknik, Metallakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Komponent type: 2-komponent
 • EAN: 4251380500857
 • Leverandør varenr.: 20-200-1800
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.

P-sætninger

 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P405: Opbevares låst.
læs mere læs mindre

20-200 Elastisk Hvid Spartelmasse Inkl. Hærder

 • Lager: 358 på lager
 • Varenr.: 20-200-1800
 • Mængde: 1,80 KG
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE