Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-150 Fibergel Spartelmasse

Produktinformation

20-150 er en 2K polyester fibergel spartelmasse. 20-150 er til udfyldning af områder angrebet af rust. Fibergel kan bruges direkte på jern, stål, aluminium og zinkbelagt overflader. Efterlader finere overgange ifht. almindelig glasfiber spartel. Denner spartelmasse er ekstrem homogen og super let at slibe på, selv efter 24 timer. 

Bemærk denne spartelmasse er to komponent og skal mixes med hærder i forholdet 100:2-3. Hærder medfølger ved køb.

 Brugstid ved 20°C 4-5 min.

Tørretid ved 20°: 15-20 min

Tørretid ved 60°: 510 min

Slibes med P150 - P240.

 • Brancher: Autolakering, Metallakering, Storvognslakering, Karosseriteknik
 • Mærke: Q-Refinish
 • Komponent type: 2-komponent
 • EAN: 4251380502653
 • Leverandør varenr.: 20-150-1800
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser Selvreaktive stoffer og blandinger

H-sætninger

 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.

P-sætninger

 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P304: Hvis indåndet:
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
læs mere læs mindre

20-150 Fibergel Spartel inkl. hærder

 • Lager: 473 på lager
 • Varenr.: 20-150-1800
 • Mængde: 1,80 KG
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE