Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-029 Sn-Extreme 2K Polyester Kold Tinspartel

Produktinformation

20-029 er en grå tinerstatning spartelmasse. En 2K polyesterbaseret spartelmasse med lamellær pigmentering. Anvendes til reparation af f.eks. karosseri og skærm kanter, dørhjørner og indgangsområder, der er udsat for stor mekaniske belastning.

Bemærk denne spartelmasse er to komponent og skal mixes med hærder i forholdet 100 : 2-3. Hærder medfølger ved køb.

Vedhæfter på jern, stål, aluminium, zink GRP og træ. Den er kendetegnet ved sin fremragende vedhæftning og bøjningsbestandighed. Kan anvendes på lodrette overflader. Modstadnddygtig over for brændstof, diesel eller fortyndende syrer.

Det er et perfekt alternativ til reparation med bly.

Brugstid ved 20°C 4-6 min.

Tørretid ved 20°: 20 min

Tørretid ved 60°: 10 min

Slibes med P80-P240.

 • Brancher: Autolakering, Karosseriteknik
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: Polyester spartelmasse
 • Produktfarve: Grå
 • Komponent type: 2-komponent
 • EAN: 4251380508112
 • Leverandør varenr.: 20-029-1500
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H300: Dødelig ved indtagelse.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H228: Brandfarlig fast stof.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.

P-sætninger

 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P405: Opbevares låst.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
læs mere læs mindre

20-029-1500 Sn-Extreme Kold Tin Kitt

 • Lager: 184 på lager
 • Varenr.: 20-029-1500
 • Mængde: 1,50 KG
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE