Product added to basket
Loading
Loading

DeBeer Refinish

1-15 2K Washprimer

Produktinformation

Debeer 1-15 er en washprimer med ætsende og passiverende egenskaber. Brug på hærdede gamle lag, stål, galvaniseret stål og de fleste typer aluminium. B

Må ikke påføres under polyesterspartel eller på termoplastisk lag. 

Hvis du ikke er sikker på aluminiumstypen, skal du altid bruge washprimer. Brug ikke washprimer som shopprimer. En bil med ufærdig washprimer behandling må aldrig placeres i et fugtigt miljø.

Bemærk! De bedste resultater opnås, hvis det friske materiale blandes om morgenen og om eftermiddagen i glas- eller plastikbeholdere.

Overflade forberedelse

Rengør overfladen med 1-951 Silicone Remover, affedt området og tør det af med en ren klud. Slib overfladen med korn P180-P240.

Fjern alle sliberester med trykluft og-/eller støvsugning samt rengør med 1-951 Silicone Remover, affedt igen og tør efter med en ren klud.

Blandeforhold

1:1 med Debeer 1-10 Washprimer Hærder.

Påføring

1 lag 10-20 my (0,4-0,8 mil)

Tørretid

Afluftning 5-10 minutter. Støvtør 10-15 minutter.

Anbefalet næste lag

Alle debeer 2K-surfacere og primere undtagen Epoxy Primer.

Brug egnet åndedrætsværn (vi anbefaler friskluftforsynet helmaske).

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: DeBeer Refinish
 • Produktfarve: Beige
 • Underlag: Aluminium, Bart metal, Galvaniseret stål, Gammel maling, Stål
 • EAN: 8717244240377
 • Leverandør varenr.: 1-15/1
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige væsker Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H301: Giftigt ved indtagelse.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsrute, hvis det vedtages som pålideligt, at ingen andre eksponeringsruter udgør en risiko>.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H311: Giftig ved hudkontakt.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H330: Dødbringende, hvis indåndet.
læs mere læs mindre

1-15 2K Washprimer

 • Lager: 6 på lager
 • Varenr.: D1-15/1
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

1-15 2K Washprimer

 • Lager: Levering 17-18 hverdage
 • Varenr.: D1-15/5
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;