Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

04465 Polydur Plast

Produktinformation

04465 Polydur Plastic er en mørkegrå spartelmasse egnet til reparation af plastdele på biler og erhvervskøretøjer. Ideel til plast reparation. Der er inkluderet inkl. hærder.

Forbederelse af underlag

På plastdele. Affedt med 00617 PLASTIC CLEANER nøgleområder, der skal repareres med P180.

I tilfælde af polypropylendele (PP-EPDM) påføres EL010 PLASTPRIMER eller 05781 CLARPRIMER som vedhæftningsfremmende middel og derefter påføres POLYDUR PLASTIC.

Fordi det er en 2k spartelmasse skal den mixes med hærder. 

1000 ml 1000 g - 04465 POLYDUR PLAST
30-50 ml 20-30 g - HÆRDER

Bemærk at om sommeren skal katalysen begrænses til 2 vægtprocent og om vinteren kan den øges op til 3 vægtprocent.

Brugstid ved 20 °C: 4-5 min. Anbefalet filmtykkelse: min. 200 µ

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger

H-sætninger

 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H360: Kan skade frugtbarheden eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det endegyldigt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.

P-sætninger

 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P308: HVIS udsat eller berørt:
 • P405: Opbevares låst.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P201: Indhent særlige instruktioner inden brug.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
læs mere læs mindre

04465 Polydur Plast

 • Lager: 22 på lager
 • Varenr.: L0040465K1
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE