Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

04380 Polydur Zink

Produktinformation

04380 Polydur Zinc er en universal polyester spartel af medium korn, med meget høj filling power. Velegnet til at udjævne store ujævnheder på normale stålplader og zinkbelagte stålplader på karosseri og erhvervskøretøjer.

04380 Polydur Zinc er en 2K polyesterspartel, og derfor skal den mixes efter  blandingsforholdet 

1000 ml 1000 g - 04380 POLYDUR ZINK 
20-40 ml 10-30 g - 00281 POLYDUR HÆRDER (skal tilkøbes)

Kan slibes efter 20-30 min ved 20°C. Slib med P60-P80 efterfulgt af P120-P150.

04380 Polydur Zinc er kendetegnet ved at have fremragende vedhæftning på stål, zinkbelagte plader, støbejern, aluminium, FGRP (glasfiber). Nem påføring. Let at slibe. Meget høj fyldeevne. Hurtig gennemtørring, og så er den velegnet til at blive tørret med IR-lamper (normal og kortbølge).

Forberedelse af underlaget
På zinkbelagte plader, stål, aluminium. Disse underlag skal gøres ru og affedtes med 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Ved gamle belægninger, 04380 må ikke påføres på opløsningsmiddelfølsomme belægninger og Påfør ALDRIG på Wash Primer. I tilfælde af tidligere primerpåføring, brug epoxyprimere som 04384 EPOFAN PRIMER R-EC GRIGIO og lad tørre op.

Om sommeren kan katalysen reduceres til 1 vægtprocent, og om vinteren kan den øges til 3 %

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P308: HVIS udsat eller berørt:
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P405: Opbevares låst.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P201: Indhent særlige instruktioner inden brug.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
læs mere læs mindre

04380 Polydur Zink 2K Polyester Spartel

 • Lager: 24 på lager
 • Varenr.: L0040380K2,5
 • Mængde: 2,50 KG
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE