Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

04363 Universalplast 2K Plastik Primer

Produktinformation

04363 Universalplast er en primer og vedhæftningpromoter til alle former for plast, der normalt bruges på bilmarkedet. PRFV-GFK, SMC, BMC, ZMC, PFO-NORYL, PC, ABS, PP-EPDM, PUR, PUR FLEX, RIM, PVC, PA-NYLON, PBTF-POCAN.

Overflade forberedelse

Affedt forsigtigt med 00617 PLASTIC CLEANER og herefter med 00699 HYDROCLEANER / 00665 HYDROCLEANER SLOW for at opnå den antistatiske effekt.

Blandeforhold

04363 UNIVERSALPLAST 1000 dele
00163 UNIVERSALPLAST HARDENER 500 dele

Blanding behøver ikke fortynder.

Påføring

Spray
Brugstid ved 20 °C: 48 timer
Ø Lufthætte: 1,4 mm
Lufttryk: 4 Atm
Antal lag: 1 krydslag
Anbefalet filmtykkelse: 5 -10 μ
V.O.C. af produktet klar til brug: 811 g/l

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: Lechler
 • Underlag: Plastik, PVC
 • EAN: 8023816002893
 • Leverandør varenr.: L0040363L1
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger

H-sætninger

 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H331: Giftig ved indånding.
 • H351: Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H332: Skadelig ved indånding.

P-sætninger

 • P331: Må IKKE fremkalde opkastning.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P370: I tilfælde af brand:
 • P262: Rør ikke øjnene, huden eller tøjet.
 • P235: Hold dig kølig.
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P378: Brug … til slukning.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P301 + P310: Hvis det indtages: Ring straks til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P301: Hvis det er blevet slugt:
 • P202: "Do not handle før alle sikkerhedsforanstaltninger er læst og forstået."
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P405: Opbevares låst.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
læs mere læs mindre

04363 Universalplast

 • Lager: 5 på lager
 • Varenr.: L0040363L1
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE