Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

04318 Fix-O-Dur Ec 2K Wash Primer

Produktinformation

04318 Fix-O-Dur EC er en hurtigtørrende 2K korrosionshæmmende grå wash primer, bly- og kromatfri. Velegnet til lakering af biler som grunder på bare områder.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Stålplade: Affedt med 00695 SILICONE REMOVER LANGSOM, slib evt.

Aluminium, lette legeringer, zinkbelagt plade: Affedt med 00695 SILICONE REMOVER LANGSOM.

Rustfri stålplade: Slib og affedt med 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Gamle belægninger: Må ikke påføres på opløsningsmiddelfølsomme film (dvs. T.P.A.)

Spartelmasse og polyestergrunder: Det kan påføres på slebet polyestergrunder, mens spartelmasse og polyestergrunder aldrig må påføres 04318 FIX-O-DUR EC.

Kontroller altid på forhånd vedhæftningen på aluminiumslegeringer og på zinkbelagt stålplade.

Blandeforhol: volumen (vægt)
04318 FIX-O-DUR EC 1000 ml (1000 g
00328 FIX-O-DUR EC HARDENER 1000 ml (810g)

Forbered blandingen i ikke-metalliske beholdere (polyethylen eller glas)

Påføring

04318 påføres med sprøjtepistol. 

Sprayviskositet ved 20 °C: 15 -17” DIN 4
Ø Lufthætte: konventionel pistol 1,4 mm; HVLP pistol 1,2-1,3 mm
Lufttryk: konventionel pistol4 Atm; HVLP pistol 2 Atm
Antal lag: 2
Anbefalet filmtykkelse: 10-15 μ

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: Lechler
 • Type: Etch primer
 • Underlag: Stål, Aluminium, Rustfrit stål
 • EAN: 8023816002824
 • Leverandør varenr.: L0040318L1
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Gasser under tryk

H-sætninger

 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H331: Giftig ved indånding.
 • H350: Kan forårsage kræft.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsrute, hvis det vedtages som pålideligt, at ingen andre eksponeringsruter udgør en risiko>.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H311: Giftig ved hudkontakt.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H301: Giftigt ved indtagelse.
 • H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger på vandlevende organismer.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.

P-sætninger

 • P235: Hold dig kølig.
 • P378: Brug … til slukning.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P370: I tilfælde af brand:
 • P391: Opsamles spildet.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P273: Undgå udledning til miljøet.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
læs mere læs mindre

04318 Fix-O-Dur Ec

 • Lager: 24 på lager
 • Varenr.: L0040318L1
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE