Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-435 Kofanger Maling Tekstureret

Produktinformation

1-komponent struktur maling til reparation af kofanger mv. og til maling af almindelig anvendte plastunderlag i bilindustrien. Direkte vedhæftning på rensede og slebne plastdele fremstillet af ABS, ABS-PC, PP- EPDM, PUR-RIM, PUR hård PVC. 

Hurtigtørrende og let påføring samt god vejrbestandighed. Temperaturbestandig op til 70 grader.

Fortynder: omkring 10-15%

Sprayviskositet: 18 - 22 s 4 mm DIN

Sprøjtepistol: 1,6 - 1,8 mm dyse / 2,0 - 2,5 BAR

Behandling: 2 sprøjtegange

Afluftningstid: 1. lag 5 - 8 min. / 2. lag 10 - 15 min.

Tør filmtykkelse: 40 - 50 um

Tørring ved 20° C: støvtør = 20 min. / Berøringssikker = 60 min. / Monteringssikker = 24 timer

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

P-sætninger

 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P304: Hvis indåndet:
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
læs mere læs mindre

70-435 Bumper Paint Tekstureret Sort

 • Lager: 376 på lager
 • Varenr.: 70-435-1001
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

70-435 Stødfanger Maling Tekstureret Grå

 • Lager: 297 på lager
 • Varenr.: 70-435-1002
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE