Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

70-102 Plastrens

Produktinformation

70-102-60 er en afrenser til rengøring af plastdele, før og efter slibning. Specialt rengøringsmiddel til effektiv og skånsom fjernelse af snavs, silikone og slibemidler - uden at skade undergrunden. 

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P233: Hold beholderen tæt lukket.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P370: I tilfælde af brand:
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P378: Brug … til slukning.
læs mere læs mindre

70-102-60 Plastrenser

 • Lager: 6 på lager
 • Varenr.: 2370102060
 • Mængde: 6 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE