Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

60-011 Silikonefjerner Solvent Kort

Produkt information

60-011 er en hurtig, opløsningsmiddelbaseret silikonefjerner velegnet til al overfladerengøring og affedtningsarbejde inden maling.

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering, Metallakering
 • Type: Silikonefjerner
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige væsker Brandfarlige faste stoffer Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P331: Må IKKE fremkalde opkastning.
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P301: Hvis det er blevet slugt:
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
læs mere læs mindre

60-011-5000 Silicone Remover Solvent Based Fast

 • Lager: 76 på lager
 • Varenr.: 60-011-5000
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;