Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

30-100-5 Härter Normal

Produkt information

Universal hærder til alle SWIN PU produkter med et højt tørstofindhold. Bruges med alle SWIN klarlak, toplak og filler baseret på akryl harpiks.

Temperatur: 18-35 grader

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H204: Brand- eller eksplosionsfare.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

P-sætninger

 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
læs mere læs mindre

30-100-5 Härter Normal

 • Lager: 61 på lager
 • Varenr.: 2330100050
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE