Product added to basket
Loading
Loading

3M

1K Hybrid Lim Og Fugemasse 760

Produkt information

3M 760 Hybridlim er en enkomponent-, højstyrke-, elastomer tætningsmasse. Denne hybridteknologi gør, at 760 kan males, når den er våd, og nedbrydes ikke ved eksponering for UV.

Bruges til klæbning og tætning af forskellige materialer som f.eks. beton, træ, aluminium, de fleste lakerede metaller, polyester, glas, sten, keramik osv. Overfladetør: 10-30 minutter

 • Fuld hærdningstid: >3.5 mm/24 hr
 • Hårdhed: 55 Shore A
 • Klæbefri tid: 20 min
 • Klæbemiddelstype: Silan-modificeret polymer
 • Modulus ved 100 %: >145 Pound-Force Per Square Inch
 • Underlag: Malede overflader
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H351: Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE